Algemene Voorwaarden

Van Een veilig gevoel B.V. h.o.d.n Eenveiliggevoel.nu hierna te noemen verhuurder,
Artikel 1 Service en aansprakelijkheid.

1.1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het
niet goed functioneren van de Diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde
van verhuurder.

12 verhuurder kan niet garanderen dat de diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen
zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van de diensten
van haar toeleveranciers, van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Verhuurder streeft
ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij
de klant zo beperkt mogelijk te houden.
1.3 Indien verhuurder als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is,
zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat
met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade (zoals
bijvoorbeeld gemiste omzet en/of winst) is uitgesloten.
1.4 Aansprakelijkheid voor schade van verhuurder als gevolg van het niet functioneren van een
telefonische alarm voorziening of kostenregistratie systeem is uitgesloten.
1.5 Alle aanspraken door huurder tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen een maand
na het ontstaan van de schade schriftelijk bij verhuurder te worden gemeld, zulks op straffe van
verval van deze aanspraken.
1.6 Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade
van welke aard dan ook, direct of indirect, die ontstaat ten gevolge van het gebruik dan wel
het niet kunnen gebruiken van het “object “ door Huurder en/of derden.
1.7 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook
verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van het “object” .
1.8 Voor zover het door huurder niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke
verplichtingen ten gevolge heeft dat verhuurder jegens derden aansprakelijk wordt, vrijwaart
huurder hierbij verhuurder voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid.
1.9 Huurder is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die verhuurder dan wel
derden ten gevolge van de tekortkoming dan wel onrechtmatige daad van huurder mochten
lijden. Onder deze schade worden mede doch niet uitsluitend begrepen: (in)directe,
bijkomende, gevolg- en bedrijfsschade en kosten. Huurder vrijwaart verhuurder ter zake van
eventuele aanspraken door derden.

Artikel 2. Facturering.
2.1 De niet-opzegbare basishuurperiode begint op de eerste dag van de kalenderkwartaal dat
volgt op afgifte “object”. Wanneer de afgifte van het “object” plaatsvindt voor het begin van
de basishuurperiode, dan moet er voor de tussenperiode per dag 1/30 deel van de
maandelijkse huurtermijn betaald worden.
2.2 Huurder is de maandelijkse huurtermijnen, welke in beginsel per maand, per kwartaal, of
jaarlijks worden gefactureerd, bij vooruitbetaling aan verhuurder verschuldigd.
2.3 Indien met verhuurder een machtiging tot incasso is afgegeven, zal conform de
overeengekomen frequentie en/of termijn worden geïncasseerd. Indien een incassopoging
gestorneerd wordt om welke reden dan ook, heeft verhuurder het recht € 7,50
storneringskosten in rekening te brengen.
2.4 Gemotiveerde bezwaren tegen de in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen
dienen uiterlijk binnen 14 dagen na vervaldatum/afschrijving aan verhuurder kenbaar te
worden gemaakt
2.5 De huurtermijnen kennen een vaste prijsindexatie van 2,5% per jaar gedurende de looptijd
van het contract. Deze indexatie vindt plaats na het verstrijken van een jaarperiode.
2.6 Indien de huurder niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verhuurder zonder enige ingebrekestelling het recht
hem vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede de
buitengerechtelijke incassokosten, De ten laste van huurder komende buitengerechtelijke
kosten worden in geval van wanbetaling bij voorbaat vastgesteld op tenminste 15% van het
onbetaalde bedrag met een minimum van €40,- inclusief de door verhuurder gemaakte kosten
voor rechtskundige bijstand.
2.7 Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling en/of een weigering
van automatische afschrijving de Diensten te staken en tot incasso van openstaande bedragen
over te gaan.

Artikel 3. Verplichtingen huurder.
3.1 Huurder onthoudt zich van het direct of indirect betwisten van de eigendomsrechten
toehorend aan verhuurder
3.2 Huurder zal moeten zorgen voor verzekering van het “object”.
3.3 Huurder is zelf ‘als goed huisvader’ verantwoordelijk voor kosten tot instandhouding van
de goede werking van het “object”.
Artikel 4. Verplichtingen van verhuurder
4.1 Verhuurder zorgt voor een goede werking bij levering van de installatie of goederen.
Overdracht van rechten en verplichtingen
4.2 Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer
aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.
4.3 Leverancier is gerechtigd alle rechten en verplichtingen die hij op hij op grond van de
overeenkomst heeft, waaronder het eigendom van apparatuur, het recht op ontvangst van
vergoedingen en informatie over de overeenkomst, de apparatuur en/of de klant aan een
derde te verstrekken, te verkopen, over te dragen of te verpanden.
4.4 Door ondertekening van de overeenkomst geeft klant bij voorbaat onherroepelijk
toestemming tot deze overdracht c.q. contract overname evenals genoemde cessie en/of
verpanding en het verstrekken van voormelde informatie aan een derde.
Van de overdracht, contract overname, cessie en/of verpanding kan door leverancier mede
namens een derde of door een derde mede namens leverancier kennis worden gegeven c.q.
mededeling worden gedaan. De facturering van de eerste huurtermijn door een derde zal
gelden als kennisgeving aan klant zoals hier boven bedoeld

Artikel 5. Overmacht
5.1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst, indien zulks het gevolg is van overmacht in de meest
ruime zin van het woord.
5.2 Onder overmacht wordt in deze verstaan: iedere van de wil van Verhuurder onafhankelijke
omstandigheid in enig land of op enige plaats ter wereld, waardoor de nakoming van
verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of
waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden
verlangd, zoals, maar niet beperkt tot, overheidsmaatregelen; weigering, intrekking,
vervallenverklaring of verbod tot gebruik van vergunningen, uitsluiting, gedwongen gehele of
gedeeltelijke stopzetting van het bedrijf; vorst; oorlogsdreiging; brand; vrijkomen van
gevaarlijke stoffen of gassen; problemen bij transport; ongevallen; arbeidsonrust;
personeelsgebrek; inbeslagneming; het (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk uitblijven van (tijdige)
levering van zaken en het verrichten van diensten door derden (hieronder begrepen alle
(rechts)personen die geen partij zijn bij de Overeenkomst) om wat voor reden ook; defecten
en storingen aan/in machinerieën; installaties en/of (embedded) software en (elektronische)
gegevensverwerking.
5.3 Indien Verhuurder door Overmacht verhinderd is haar verplichtingen na te komen, dan
heeft Verhuurder het recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel
de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen
ter zake van het wel geleverde gedeelte, zonder gehoudenheid aan de zijde van verhuurder
enige schadevergoeding aan Koper te betalen.

Artikel 6. Beëindiging
6.1 Indien huurder één van zijn verplichtingen uit deze of enige andere overeenkomst jegens
verhuurder niet nakomt, of aan ernstige twijfel onderhevig is of hij aan zijn verplichtingen uit
de overeenkomst kan voldoen, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk door schriftelijke kennisgeving zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en na ingebrekestelling voor zover
vereist, te ontbinden, onverminderd alle overige rechten van verhuurder, in het bijzonder het
recht op volledige schadevergoeding( restant looptijd contract) voor het afgesloten contract
en tevens alle kosten in en buiten rechte hieronder begrepen.
6.2 Voor de gevolgen van opschorting overeenkomstig het vorige lid zal verhuurder niet
aansprakelijk zijn jegens huurder en/of derden.
6.3 Dezelfde mogelijkheden en rechten als bedoelde in artikel 6.1 komen verhuurder toe
indien:
Huurder of indien van toepassing enig vermogensbestanddeel van huurder haar
faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens
wettelijke bepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
• Verhuurder of derden het faillissement of de (voorlopige) surséance van
betaling, onder bewind-, beheer- of curatele stelling aanvragen;
• Huurder failliet wordt verklaard;
• Huurder een achterstand heeft in betalingen van meer dan 4 maand
termijnen.
• Huurder (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk ontbindt,
overdraagt, liquideert of stillegt;
• op de goederen of een gedeelte van de goederen van Koper executoriaal
beslag wordt gelegd of conservatoir beslag wordt gelegd en zulks niet binnen
14 dagen wordt opgeheven;
• De huurder een natuurlijk persoon is en overlijdt;
• Huurder een natuurlijk persoon is en schuldsanering in de zin van de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt.;
• Huurder een rechtspersoon is en er sprake is van wijziging van de zeggenschap
over de rechtspersoon;
• indien huurder informatie verspreidt die om welke reden dan ook strafbaar is
of discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur,
afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
6.4 Ingeval het getekende contract door huurder niet wordt nagekomen dan wel de
overeengekomen borgsom en installatie nota niet binnen redelijke termijn ( 30 dagen na
factuurdatum) zijn voldaan, zal verhuurder de overeenkomst ontbinden met recht op
schadevergoeding ter grote van 30 maandtermijnen huur en de afgesproken eenmalige
kosten.
6.5 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in dit artikel zijn alle vorderingen,
inclusief eventuele vorderingen tot vergoeding van schade en kosten, van verhuurder op
huurder onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.
6.6 Indien nakoming door verhuurder van een of meer van haar verplichtingen in verband met
overmacht redelijkerwijze niet van hem kan worden verlangd, heeft zij het recht de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven geheel of
gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten,
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
6.7 De overeenkomst tussen verhuurder en huurder wordt automatisch verlengd met de duur
van 12 maanden, tenzij huurder tenminste 3 maanden voor afloop van de overeenkomst
d.m.v. een aangetekend schrijven aangeeft het contract te willen beëindigen. Als contractduur
geldt de betaalde termijnen van het op het contract (voorblad) genoemde periode.
6.8 Huurder is niet tot ontbinding gerechtigd. In de gevallen waarin deze afstand van recht niet
toegelaten is, is huurder slechts gerechtigd tot ontbinding na betaling aan verhuurder van alle
op dat moment aan verhuurder, al dan niet opeisbaar, verschuldigde bedragen,
schadevergoeding daarin begrepen.

Artikel 7. Gevolgen van beëindiging
7.1 Ingeval de overeenkomst beëindigd wordt als bedoeld onder artikel 6 verbindt huurder
zich het gebruik van “object” met onmiddellijke ingang en op welke wijze dan ook – te staken
en gestaakt te houden, met dien verstande dat op generlei wijze meer sprake zal zijn van
enigerlei gebruik van het “ object “ binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het
aangetekend schrijven van verhuurder.
Artikel 8. Geheimhouding
Voor zover de betreffende gegevens niet behoren tot het publieke, is huurder zowel tijdens de
duur van de overeenkomst alsook daarna jegens verhuurder verplicht om alle door of vanwege
verhuurder aan huurder medegedeelde vertrouwelijke informatie, onverschillig of deze op
schriftelijke wijze dan wel mondeling zijn medegedeeld, voor derden te allen tijde geheim te
houden. De verplichting tot geheimhouding zal ook na het einde van deze overeenkomst
voortduren.

Artikel 9. Boete
Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 verbeurt huurder aan verhuurder een
onmiddellijke en ineens opeisbare en niet voor compensatie vatbare boete van € 100,00 euro.
voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag respectievelijk gedeelte daarvan dat
de verboden gedraging voortduurt. Deze boete laat (eventuele) aanspraken op volledige
schadevergoeding en eventuele overige rechten uit deze Overeenkomst onverlet.

Artikel 10. Slotbepalingen
10.1 Indien een bepaling in deze overeenkomst naar het oordeel van de bevoegde rechter
nietig of vernietigbaar is, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van
kracht blijven. Partijen zullen in redelijkheid en billijkheid onderhandelen en trachten tot
overeenstemming te komen omtrent een uitvoerbare alternatieve bepaling die naar strekking
de nietige althans vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benadert teneinde de bepaling die
als ongeldig of onuitvoerbaar werd aangemerkt, te vervangen.
10.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van huurder wordt hierbij uitdrukkelijk
uitgesloten.
10.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten
ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of nadere overeenkomsten, zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet dwingend
rechtelijk een andere rechter bevoegd verklaart.