Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Van Een Veilig Gevoel B.V hierna te noemen Dienstverlener;

Artikel 1         Service en aansprakelijkheid

1.1 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de Diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van dienstverlener.

1.2 Dienstverlener kan niet garanderen dat de diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van de diensten van haar toeleveranciers, van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Dienstverlener streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de klant zo beperkt mogelijk te houden.

1.3 Indien dienstverlener als  gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gemiste omzet en/of winst) is uitgesloten.

1.4 Aansprakelijkheid voor schade van dienstverlener als gevolg van het niet functioneren van een telefonische alarm voorziening of kostenregistratie systeem is uitgesloten.

1.5 Alle aanspraken door klant  tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen een maand na het ontstaan van de schade schriftelijk bij dienstverlener te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken.

1.6 Dienstverlener kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die ontstaat ten gevolge van het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van het “object “  door Klant en/of derden.

1.7 Klant vrijwaart dienstverlener voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van het “object” .

1.8 Voor zover het door klant niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge heeft dat dienstverlener jegens derden aansprakelijk wordt, vrijwaart klant hierbij dienstverlener voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid.

1.9 Klant is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die dienstverlener dan wel derden ten gevolge van de tekortkoming dan wel onrechtmatige daad van klant mochten lijden. Onder deze schade worden mede doch niet uitsluitend begrepen: (in)directe, bijkomende, gevolg- en bedrijfsschade en kosten. Klant vrijwaart dienstverlener ter zake van eventuele aanspraken door derden.

Artikel 2.        Facturering.

2.1 De servicetermijn begint op de eerste dag van de kalendermaand dat volgt op  afgifte “object”.  Wanneer de afgifte van het “object” plaatsvindt voor het begin van de basis servicetermijn, dan moet er voor de tussenperiode per dag 1/30 deel van de maandelijkse servicetermijn betaald worden.

2.2 Klant is de maandelijkse servicetermijnen, welke in per jaar worden gefactureerd, bij vooruitbetaling aan dienstverlener verschuldigd.

2.3 De servicetermijnen kennen een vaste prijsindexatie van 2,5% per jaar gedurende de looptijd van het contract. Deze indexatie vindt plaats na het verstrijken van een jaarperiode.

Artikel 3.        Verplichtingen van dienstverlener

3.1 Dienstverlener zorgt voor een goede werking bij levering van de installatie of goederen.

3.2 Dienstverlener zorgt voor een goede werking van de goederen tijdens de looptijd van de service / onderhoudsperiode.

3.3. Klant krijgt een account op een door Dienstverlener aan te leveren portal en

verkrijgt hiermee de mogelijkheid tot het bekijken van de beelden.

3.4. Dienstverlener draagt zorg voor de opslag van de beelden.

3.5.  Klant verkrijgt naast de in 3.1. t/m 3.4. genoemde diensten ook A) Toegang tot de Service desk 088 – 555 4 888, B) telefonische ondersteuning C) remote ondersteuning (overname computer), D) Hardware swap & repair, E) Software repair.

3.6. Bovenstaande diensten worden uitsluitend verleend tijdens kantoortijden (8:00 – 18:00 uur) op reguliere werkdagen (maandag t/m vrijdag), niet zijnde algemene vrije dagen/feestdagen. Voor en na deze tijden alsmede gedurende weekenden en feestdagen kan Klant een bericht achterlaten per mail of een voicemail inspreken welke voor 9.00 uur op de volgende werkdag in behandeling zal worden genomen.

3.7.Op verzoek van de klant kan van het hierboven genoemde worden afgeweken. Hiervoor geldt een uurtarief van € 95,- (excl. B.T.W.) alsmede voorrijkosten.

Artikel 4.        Overmacht

4.1 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, indien zulks het gevolg is van overmacht in de meest ruime zin van het woord.

4.2 Onder overmacht wordt in deze verstaan: iedere van de wil van Dienstverlener onafhankelijke omstandigheid in enig land of op enige plaats ter wereld, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden verlangd, zoals, maar niet beperkt tot, overheidsmaatregelen; weigering, intrekking, vervallenverklaring of verbod tot gebruik van vergunningen, uitsluiting, gedwongen gehele of gedeeltelijke stopzetting van het bedrijf; vorst; oorlogsdreiging; brand; vrijkomen van gevaarlijke stoffen of gassen; problemen bij transport; ongevallen; arbeidsonrust; personeelsgebrek; inbeslagneming; het (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk uitblijven van (tijdige) levering van zaken en het verrichten van diensten door derden (hieronder begrepen alle (rechts)personen die geen partij zijn bij de Overeenkomst) om wat voor reden ook; defecten en storingen aan/in machinerieën; installaties en/of (embedded) software en (elektronische) gegevensverwerking.

4.3 Indien Dienstverlener door Overmacht verhinderd is haar verplichtingen na te komen, dan heeft Dienstverlener het recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van het wel geleverde gedeelte, zonder gehoudenheid aan de zijde van dienstverlener enige schadevergoeding aan Klant te betalen.

Artikel 5.        Beëindiging

5.1 Indien klant één van zijn verplichtingen uit deze of enige andere overeenkomst jegens dienstverlener niet nakomt, of aan ernstige twijfel onderhevig is of hij aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, is dienstverlener gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door schriftelijke kennisgeving zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en na ingebrekestelling voor zover vereist, te ontbinden, onverminderd alle overige rechten van dienstverlener, in het bijzonder het recht op volledige schadevergoeding( restant looptijd contract)  voor het afgesloten contract en tevens alle kosten in en buiten rechte hieronder begrepen.

5.2 Voor de gevolgen van opschorting overeenkomstig het vorige lid zal dienstverlener niet aansprakelijk zijn jegens klant en/of derden.

5.3 Dezelfde mogelijkheden en rechten als bedoelde in artikel 6.1 komen dienstverlener toe indien:

Klant of indien van toepassing enig vermogensbestanddeel van klant haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wettelijke bepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;

  • Dienstverlener of derden het faillissement of de (voorlopige) surséance van betaling, onder bewind-, beheer- of curatele stelling aanvragen;
  • Klant failliet wordt verklaard;
  • Klant een achterstand heeft in betalingen van meer dan 4 maand termijnen.
  • Klant (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk ontbindt, overdraagt, liquideert of stillegt;
  • op de goederen of een gedeelte van de goederen van Klant executoriaal beslag wordt gelegd of conservatoir beslag wordt gelegd en zulks niet binnen 14 dagen wordt opgeheven;
  • De klant een natuurlijk persoon is en overlijdt;
  • Klant een natuurlijk persoon is en schuldsanering in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt.;
  • Klant een rechtspersoon is en er sprake is van wijziging van de zeggenschap over de rechtspersoon;
  • indien klant informatie verspreidt die om welke reden dan ook strafbaar is of discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;

5.4 Ingeval het getekende contract door klant niet wordt nagekomen dan wel de overeengekomen borgsom en installatie nota niet binnen redelijke termijn ( 30 dagen na factuurdatum) zijn voldaan, zal dienstverlener de overeenkomst ontbinden met recht op schadevergoeding ter grote van 60 maandtermijnen servicebedrag met een minimum van € 1.000,- en de afgesproken eenmalige kosten.

5.5 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in dit artikel zijn alle vorderingen, inclusief eventuele vorderingen tot vergoeding van schade en kosten, van dienstverlener op klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

5.6 Indien nakoming door dienstverlener van een of meer van haar verplichtingen in verband met overmacht redelijkerwijze niet van hem kan worden verlangd, heeft zij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5.7 Klant is niet tot ontbinding gerechtigd. In de gevallen waarin deze afstand van recht niet toegelaten is, is klant slechts gerechtigd tot ontbinding na betaling aan dienstverlener van alle op dat moment aan dienstverlener, al dan niet opeisbaar, verschuldigde bedragen, schadevergoeding daarin begrepen.

5.8 De overeenkomst tussen partijen wordt automatisch verlengd met de duur van 12 maanden, tenzij klant tenminste 3 maanden voor afloop van de overeenkomst d.m.v. een aangetekend schrijven aangeeft het contract te willen beëindigen. Als contractduur geldt de betaalde termijnen van het op het contract (voorblad) genoemde periode.

5.9 Dienstverlener is gerechtigd de dienstverlening deels of volledig stop te zetten indien

een bevoegde autoriteit, wet- of regelgever Dienstverlener hiertoe opdraagt.

5.10 De dienstverlening zal worden hervat zodra de grond voor het stopzetten zoals

aangegeven in 5.9 niet meer bestaat.

Artikel 6.        Gevolgen van beëindiging

6.1 Ingeval de overeenkomst beëindigd wordt als bedoeld onder artikel 6 verbindt klant zich het gebruik van “object” met onmiddellijke ingang en op welke wijze dan ook – te staken en gestaakt te houden, met dien verstande dat op generlei wijze meer sprake zal zijn van enigerlei gebruik van het  “ object “.

6.2 Ingeval de overeenkomst met klant beëindigd wordt als bedoeld onder artikel 6 vervallen daarmee ook de verplichtingen van de dienstverlener.

Artikel 7.        Geheimhouding

Voor zover de betreffende gegevens niet behoren tot het publieke, is klant zowel tijdens de duur van de overeenkomst alsook daarna jegens dienstverlener verplicht om alle door of vanwege dienstverlener aan klant medegedeelde vertrouwelijke informatie, onverschillig of deze op schriftelijke wijze dan wel mondeling zijn medegedeeld, voor derden te allen tijde geheim te houden. De verplichting tot geheimhouding zal ook na het einde van deze overeenkomst voortduren.

Artikel 8.        Boete

Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 verbeurt klant aan dienstverlener een onmiddellijke en ineens opeisbare en niet voor compensatie vatbare boete van € 100,00 euro. voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag respectievelijk gedeelte daarvan dat de verboden gedraging voortduurt. Deze boete laat (eventuele) aanspraken op volledige schadevergoeding en eventuele overige rechten uit deze Overeenkomst onverlet.

Artikel 9.        Slotbepalingen

9.1 Indien een bepaling in deze overeenkomst naar het oordeel van de bevoegde rechter nietig of vernietigbaar is, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht blijven. Partijen zullen in redelijkheid en billijkheid onderhandelen en trachten tot overeenstemming te komen omtrent een uitvoerbare alternatieve bepaling die naar strekking de nietige althans vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benadert teneinde de bepaling die als ongeldig of onuitvoerbaar werd aangemerkt, te vervangen.

9.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet dwingend rechtelijk een andere rechter bevoegd verklaart