Beleidsverklaring

Het beleid van Een Veilig Gevoel B.V. is erop gericht om de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu, informatiebeveiliging en privacy op een zeer hoog peil te brengen en structureel te blijven werken aan permanente verbetering. Daartoe heeft Een Veilig Gevoel B.V. het managementsysteem voor al haar bedrijfsonderdelen opgesteld.

Voor ieder van ons gelden de volgende uitgangspunten:

 • wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu, informatiebeveiliging en privacy.
 • wij (blijven) voldoen aan de eisen conform VCA 2017/6.0, ISO 9001:2015, ISO 27001:2017.
 • wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium bij alle activiteiten de aspecten kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu, informatiebeveiliging en privacy .
 • wij creëren een werkomgeving waarin wij eenieder gelijkwaardig behandelen en waarbij risico’s op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu, informatiebeveiliging en privacy zo veel als mogelijk worden voorkomen;
 • wij informeren opdrachtgevers over aspecten op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu, informatiebeveiliging en privacy van de te leveren producten of diensten;
 • wij geven voorrang aan het terugdringen van risico’s op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu, informatiebeveiliging en privacy boven het terugdringen van andere risico's;
 • wij onderhouden over een open communicatie over kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu, informatiebeveiliging en privacy op alle niveaus, zowel intern als extern;
 • wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever met betrekking tot specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten;
 • wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk met de opdrachtgever wordt gestreefd;
 • getracht zal worden het ontstaan van ongevallen te voorkomen. De preventieve activiteiten behelzen o.a. de opleiding en instructie van alle medewerk(st)ers, het onderhouden en keuren van machines en gereedschappen, het registreren en bespreken van gevaren, gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen.
 • wij streven naar het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade.
 • elke daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk op de informatiebeveiliging wordt gemeld en onderzocht.
 • wij blijven voortdurend werken aan verbetering van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu, informatiebeveiliging en privacy.
 • wij blijven voldoen aan alle eisen conform BORG en K21039 Video systemen.

De zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu, informatiebeveiliging en privacy begint bij ieder van ons. Dus iedereen is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn/haar taak, waarbij de zorg voor het milieu en een hoge kwaliteit gewaarborgd blijven.

De directie zal erop toezien dat een en ander gebeurt zoals hierboven omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting en opleiding en daar waar nodig ingrijpen.