Directieverklaring 

Een Veilig Gevoel BV wenst kwaliteitsbeleid vast te stellen om haar klanten goede kwaliteit te leveren op het gebied van advies, installatie en onderhoud van beveiliging- en veiligheidssystemen in brede zin, om op deze wijze bij te dragen aan de veiligheid en beveiliging van de klant. De directie streeft na dat de dienst en/of het product op basis van wettelijk en normatief kader, alsmede op basis van de eigen kwaliteitseisen, minimaal zal voldoen aan de eisen van de klant met het doel klanttevredenheid te verhogen. In het Kwaliteitshandboek (KHB) zijn daartoe vastgestelde gedocumenteerde procedures, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd.  

 De kwaliteitsdoelstellingen van Een Veilig Gevoel BV zijn: 

 • Wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van kwaliteits-, Arbo- en milieuzorg;
 • Wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium bij alle activiteiten de aspecten kwaliteits-, Arbo- en milieuzorg;
 • Wij creĆ«ren een werkomgeving waarin wij eenieder gelijkwaardig behandelen en waarbij veiligheids- en gezondheidsrisico's voor eenieder en risico's voor het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen;
 • Wij informeren opdrachtgevers over kwaliteits-, Arbo- en milieuaspecten van de te leveren producten of diensten;
 • Wij geven voorrang aan het terugdringen van veiligheidsrisico's boven andere risico's;
 • Wij onderhouden over kwaliteits-, Arbo- en milieuzorg een open communicatie op alle niveaus, zowel intern als extern;
 • Wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever met betrekking tot specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten;
 • Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk met de opdrachtgever wordt gestreefd;
 • Getracht zal worden het ontstaan van ongevallen te voorkomen. De preventieve activiteiten behelzen o.a. de opleiding en instructie van alle medewerk(st)ers, het onderhouden en keuren van machines en gereedschappen, het registreren en bespreken van gevaren, gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen;
 • Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van kwaliteits-, Arbo- en milieuzorg;
 • Voortdurend voldoen aan de eisen uit de Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging van 1 oktober 2010 (NBRL BORG 2005 versie 2) en de Beoordelingsrichtlijn voor leveranciers van Videosystemen BRL K21039/01; 
 • Leveren van een advies, installatie en/of onderhoudsdienst van en voor beveiliging- en veiligheidssystemen op basis van wettelijk en normatief kader dat voldoet aan de eisen van de klant; 
 • Periodiek en volgens schema organiseren en houden van overleg met de diverse afdelingen binnen de organisatie; 
 • Jaarlijks beoordelen van het kwaliteitssysteem door de directie (directiebeoordeling). 
 • De directie zal erop toezien dat een en ander gebeurt zoals hierboven omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting en opleiding en daar waar nodig ingrijpen.

Kwaliteitsbeleid 

De directie bewerkstelligt dat het kwaliteitsbeleid geschikt is voor het doel van de organisatie. Dit beleid betreft: 

 • Blijvend voldoen aan de eisen gesteld aan het gecertificeerd bedrijf, zoals vastgelegd in de NBRL BORG 2005 versie 2 + A1 + C1 + A2 + A3 hierna ook te noemen NBRL BORG en videosystemen BRL K21039/01; 
 • Blijvend voldoen aan de eisen gesteld aan het gecertificeerde bedrijf zoals vastgelegd in ISO 9001:2015;
 • Een Veilig Gevoel BV gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001-2015 voor het toepassingsgebied: levering en installatie van beveiligingssystemen;
 • Als Een Veilig Gevoel BV altijd voldoen aan wensen van de klanten, alsmede aan wettelijke en normatieve eisen, van toepassing op de levering van diensten en producten; 
 • Het zodanig inrichten van het kwaliteitssysteem dat dit geschikt is voor en begrepen wordt door de organisatie; 
 • Kenbaar maken en handhaven van het kwaliteitssysteem binnen de organisatie; 
 • Aanstellen van een verantwoordelijke (KAM Manager) voor het onderhoud van het kwaliteitssysteem; 
 • Scheppen van ruimte om de eigen organisatie en in het verlengde daarvan diensten en producten voortdurend te verbeteren door onder andere: 
  • periodiek overleg met de verschillende afdelingen; 
  • periodiek managementoverleg; 
  • scholing; 
  • minimaal jaarlijks uitvoeren van interne audit en review van de audit door het 

Managementteam  als input voor de jaarlijkse directiebeoordeling; 

  • Vaststellen van omvang en frequentie van controleactiviteiten in het kader van de interne kwaliteitsbewaking zodanig dat zeker is gesteld dat: 
  • op te stellen documenten voldoen aan de criteria uit de NBRL BORG en BRL K21039/01; 
  • op te stellen documenten tot stand komen op de wijze in overeenstemming met de NBRL BORG en BRL K21039/01;  
  • de installaties en maatregelen voldoen aan de NBRL BORG en BRL K21039/01; 
  • de installaties en maatregelen tot stand komen op de wijze in overeenstemming met de NBRL BORG en BRL K21039/01.